พลเอก วสันต์ และคณะ ถก สคบ.-กรมที่ดิน แก้ปัญหาการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นำโดย นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก วสันต์  สุริยมงคล กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายสุวรรณ  เลิศปัญญาโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนเพื่อประสานการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้บริหารกรมที่ดิน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ดังนี้พลเอก วสันต์ สุริยมงคล และคณะ พบ สคบ. ถกแก้ปัญหาสำคัญ


เวลา 09.00 นาฬิกา พลเอกวสันต์ สุริยมงคล และคณะฯ เข้าเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมี พลตำรวจตรี ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมาธิการได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้าง ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาด้านบุคลากร
2. การใช้สัญญามาตรฐานในการซื้อขายห้องชุด
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญอย่างมากและมีความห่วงใยประชาชนที่อาจถูกหลอกลวง
4. ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
จากนั้น ในเวลา 12.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
>พลเอก วสันต์ สุริยมงคล และคณะ พบ กรมที่ดิน ถกแก้ปัญหาด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์


ต่อมา เวลา 13.00 นาฬิกา พลเอกวสันต์ สุริยมงคลและคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารกรมที่ดิน โดยมีนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมที่ดิน ให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมาธิการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุด การใช้แบบสัญญามาตรฐานของกรมที่ดินในการทำสัญญาซื้อขายห้องชุด
2. ปัญหาการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีปัญหาการร้องเรียนจำนวนมาก และแนวทางการควบคุมดำเนินงานนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณาและผลักดันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป


ที่มา https://policemagazine24.blogspot.com/2019/11/blog-post_466.html?m=1


Comments